NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert. Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een garantie voor kwaliteit –  zowel in vaktechnische zin als wat betreft het vaardighedenniveau. De NOB heeft nu 5200 leden. Ruim 700 daarvan zijn werkzaam als bedrijfsfiscalist.

De NOB onderscheidt zich door de – voor aspirant-leden verplichte – Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Voor veel beginnende adviseurs is de Beroepsopleiding Belastingadviseurs een belangrijke reden om bij een NOB-kantoor te gaan werken. Gewone leden kunnen deelnemen aan het Programma Permanente Educatie, dat bestaat uit seminars voor specialisten en voortgezette vaardigheidstrainingen. 

De NOB hanteert duidelijke regels (inclusief een eigen, onafhankelijke tuchtrechtspraak) rond de beroepsuitoefening van haar leden. Die zijn erop gericht dat de 'eer en waardigheid' van het beroep niet in gevaar komen en dat geen diensten worden verleend aan partijen die zich met onwettige activiteiten bezighouden. Een adviseur die lid is van de NOB wil voor zijn cliënt – binnen de wettelijke grenzen – altijd het beste resultaat bereiken. Hij is de vertegenwoordiger van zijn cliënt en neemt daarom altijd een partijstandpunt in.

Als beroepsorganisatie volgt de NOB nauwkeurig alle niet-fiscale, voor het vak relevante ontwikkelingen en deelt die met de leden. Spil in dit geheel is de Commissie Beroepszaken, die een belangrijke trendwatcher-functie heeft. Belangrijke onderwerpen voor de commissie zijn onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de belastingadviseur, de samenwerking met andere beroepsgroepen en horizontaal toezicht.

Door middel van haar commentaren op fiscale wetsvoorstellen draagt de NOB bij aan een kwalitatief zo goed mogelijke fiscale wetgeving in Nederland. De Commissie Wetsvoorstellen heeft op dit gebied al lang een goede reputatie. Het vaktechnisch niveau van haar commentaren wordt door heel fiscaal Nederland geroemd.

De Sectie Internationale Fiscale Zaken van de NOB overlegt op vaste basis met Financiën en met het APA/ATR-team van de Belastingdienst over zaken op het gebied van het Nederlandse internationale fiscale beleid en het investeringsklimaat. Ook is de NOB vaste deelnemer aan het reguliere, zogenoemde Becon-overleg met de Belastingdienst over uitvoeringskwesties.

Alle leden hebben toegang tot de website van de NOB, ontvangen tweewekelijks de elektronische nieuwsbrief Orde.net als zij zich hiervoor hebben aangemeld en drie keer per jaar het verenigingsblad Orde. Daarnaast zijn ze welkom op het jaarcongres en op de periodieke regiobijeenkomsten. De contributie is laag. De werkgever kan de inschrijvingskosten voor niet-wettelijke beroepsregisters – zoals bij de NOB – ook onder de werkkostenregeling vrijgesteld blijven vergoeden.